Schoolvisie

Onze schoolnaam verwijst naar Alice Nahon, de beroemde dichteres uit Putte. Daarom krijgt taal(beleid) een belangrijke plaats in onze school. Taalbeheersing is een sleutelcompetentie in de 21ste eeuw. Taal ontlokt kennis. Wie een taal kent kan iets begrijpen, een taal spreken geeft je de kans beter te communiceren. Rekentaal heb je nodig om wiskunde te begrijpen. Beeldtaal helpt je om met kunst en cultuur aan de slag te gaan. Digitaal maakt je wegwijs in de wereld van computers,…. 

In onze school kan je een lerende gemeenschap vinden. Een gemeenschap van verschillende culturen en sociale achtergronden. Als team willen we creatief zijn in de benadering van onze leerlingen: ze aanzetten tot zelfstandig denken; hun talenten laten ontdekken en verder laten ontplooien; voor elk voldoende uitdagingen aanbieden om zich verder te ontwikkelen.

De kinderen kunnen actief leren aan de hand van vernieuwende werkvormen. Een enthousiast team biedt gedifferentieerd onderwijs aan met een goed uitgewerkt zorgbeleid.

Tijdens dit leren zijn de leerplannen van het GO! richtinggevend voor het werken aan kwaliteitsvol onderwijs. Een evenwicht tussen kennis en vaardigheden op maat van elk kind wordt nagestreefd.

Binnen onze school is respect belangrijk. We zijn vriendelijk en behulpzaam en staan open voor andere individuen.

Kinderen van onze school voelen zich thuis in een wereld vol verschillen en hebben een brede kijk op culturen en mensen. We trachten van onze kinderen wereldburgers te maken.

Leerplezier en onderzoekend leren zijn een leidraad binnen onze school. Kinderen en leerkrachten experimenteren, stellen vragen en kijken met een scherpe blik rondom zich.

Binnen onze school staan leerkrachten en leerlingen positief kritisch tov elkaar, we leren uit fouten, zijn eerlijk en rechtuit, maar weerhouden ons van vooroordelen.

Door op bovenstaande manier te leren wordt het zelfvertrouwen van iedere lerende groter en gelooft iedereen meer in zijn eigen vaardigheden.

Het leren en leven in onze school gebeurt in een groene omgeving met veel ruimte en natuur.

De school ondersteunt ouders bij het leren van hun kind. Ouders hebben vanuit hun ervaringen thuis een positieve inbreng in de manier waarop de school omgaat met leren leren. Samen met de ouders zorgt de school voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind. Goede communicatie en een persoonlijke benadering, waardoor ouders zich verbonden voelen met de school, directie en de leerkrachten speelt een belangrijke rol. Via communicatie met ouders kan de link gelegd worden tussen de thuissituatie van leerlingen en de school.

Als team stellen wij ons flexibel op en helpen we elkaar waar het kan.


Binnen onze school geldt: sta open voor het onmogelijke en blijf altijd nieuwsgierig…

schoolvisie