Wat kunnen de ouders en de school van elkaar verwachten?

Wat kunnen de ouders van school verwachten?

 • Het personeel van de school doet er alles aan om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden.
 • Het personeel informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen. Dit gebeurt via de leerlingrapporten, de contactavonden, de gegevens van het leerlingvolgsysteem en eventueel contact tussendoor.
 • Het personeel doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen op school.
 • Via onze schoolinfo maken wij duidelijk hoe leerkrachten te bereiken zijn.
 • Via onze schoolinfo maken wij duidelijk hoe de directie bereikbaar is voor zaken die ouders uitgebreider willen bespreken.
 • Het personeel besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die juist meer aankunnen.
 • Het personeel spreekt met respect over de ouders.
 • De school zorgt voor:
 • een jaarlijkse aanpassing van de schoolinfo (website, gimme)
 • een nieuwsbrief
 • een informatieavond aan het begin van het schooljaar
 • oudergesprekken / contactavonden
 • een ouderbezoek op aanvraag van de ouders of als de leerkracht dat nodig vindt
 • contact als daar aanleiding voor is

 

Wat kan de school van de ouders verwachten?

 • De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn.
 • De ouders tonen belangstelling voor de school en zijn aanwezig op informatieavonden, ouderavonden en contactavonden. Bij verhindering berichten zij de school.
 • De ouders zien erop toe dat de kinderen hun huiswerk maken.
 • De ouders staan positief tegenover de schoolregels.
 • De ouders zien erop toe dat ze relevante informatie tijdig aan de school doorgeven.
 • De ouders tonen zich bereid om mee te helpen bij allerlei activiteiten, zoals schoolreis, vervoer naar het zwembad en andere activiteiten.
 • De ouders zorgen ervoor dat de kinderen hun leerplicht nakomen.
 • Als ouders het niet eens zijn met bepaalde handelingen van de leerkrachten, dan bespreken zij dit zonder aanwezigheid van het kind met de leerkracht. In principe staan zij ten opzichte van het kind altijd positief over een genomen sanctie of maatregel van de leerkracht.
 • De ouders spreken met respect over de school.