Visie ouder-school samenwerking

Volgende waarden vormen op onze school een basis voor een goede samenwerking met ouders:

  • Respect.

 We kunnen maar respectvol zijn als we aanvaarden dat iedereen verschillend is en tegelijkertijd inzien dat verschillend zijn een meerwaarde biedt. Ook verschillende culturen zijn binnen onze school een meerwaarde. Waardering opbrengen voor elkaar en verdraagzaamheid tegenover de ander vormen de basis van respectvol zijn.

  • Positief kritisch.

Kritiek beschouwen we niet als negatief. We durven dingen in twijfel te trekken om ze beter te maken. We hebben begrip voor elkaar. We zoeken steeds naar een positieve oplossing in functie van het kind.

  • Samenwerken.

Onze inspanningen bundelen voor een gemeenschappelijk doel, dat is samenwerken. Ieder geeft het beste van zichzelf om tot goede resultaten te komen.

  • Openheid.

We trachten een warme school te zijn door op een constructieve manier met elkaar om te gaan en rekening te houden met ieders noden. Ouders dienen zich welkom te voelen binnen onze school. Ideeën en inbreng van ouders kunnen ten alle tijden besproken worden. We maken van informele momenten gebruik om ouders beter te leren kennen.

  • Engagement.

We geloven dat samenwerken met ouders een manier kan zijn om tot betere resultaten te komen. Hulp van de ouders bij verschillende activiteiten (oudercontact, aanwezigheid van de leerlingen, naschoolse activiteiten,…) wordt gewaardeerd.

 

Waarom vinden we de samenwerking met ouders belangrijk?

 

  • Meerwaarde voor het kind

Een goede samenwerking is belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Door dialoog en samenwerking kan er beter ingespeeld worden op de noden van het kind.

  • Meerwaarde voor de leerkrachten/de school

Dankzij een goede relatie met de ouders, leeft de school!

Een goed contact tussen leerkrachten en ouders zorgt voor: een leuke sfeer, hulp op klas-en schoolniveau en een grotere inbreng van feedback en ideeën. Leerkrachten voelen zich gewaardeerd door ouders. Voor leerkrachten is het bovendien een verrijking wanneer de thuiscultuur een plaats krijgt in de klas.

  • Meerwaarde voor de ouders

Voor ouders is het fijn wanneer ze zich welkom voelen, betrokken worden bij het schoolgebeuren van het kind. Door de samenwerking met de leerkrachten voelen de ouders zich gewaardeerd.

Ouders beschouwen zichzelf als een gelijkwaardige partner van de school. De contacten tussen ouders onderling en ouders en leerkrachten zorgen voor een ruimer netwerk.